งาน "เปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรียนรู้"  
  ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน “เปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรียนรู้” อ่าน..
  ใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน “เปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่การเรียนรู้” อ่าน..
รายละเอียดการแข่งขัน  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อ่าน..
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อ่าน..
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อ่าน..
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อ่าน..
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อ่าน..
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อ่าน..
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา อ่าน..
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อ่าน..
     
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29 -31 มกราคม 2559 อ่าน..
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 อ่าน..

การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป
เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช

อ่าน..

แบบสรุปพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

อ่าน..

แบบคัดกรองพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ม.6

อ่าน..

แบบคัดกรองพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ม.5

อ่าน..

แบบคัดกรองพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ม.4

อ่าน..

แบบคัดกรองพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ม.3

อ่าน..

แบบคัดกรองพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ม.2

อ่าน..

แบบคัดกรองพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ม.1

อ่าน..

SUPPLEMENTS MATHEMATICS
BY MR. SANONG HUAYRERAI

อ่าน..
     
   
 
     
ว่าที่ร้อยตรี พิษณุพล แตงอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน